طول مطالعه: 4 دقیقه

روش بررسی: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی با استفاده از تحلیل محتوا به روش قراردادی در مراکز بهداشتی سطح شهر قم صورت گرفته است. زمینه و هدف: بیماری ناشی از کووید-19مهمترین مسئله امروز جهان است که بر تمام حوزههای فردی، روانی، اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه اثرگذاشته و زندگی روزانه انسانها را مختل کرده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین درک مردم از زندگی در شرایط شیوع بیماری کرونا انجام شد. بنابراین افزایش بیان ژن­های ، و درگیاه پروانش تحت تأثیر الیسیتورهای نانوکبالت و نانوروی هدف این پژوهش قرارگرفت. ​​​​.

میانگین تورم جهانی در این مسیر باعث تبدیل دی­استوکسی ویندولین به دی­استیل ویندولین می­شود که از پیش­ماده­های ضروری برای تولید ویندولین است (14). ژن (-4--) آنزیم استیل کوا را کد می­کند. و همکاران (1) در مطالعه­ای به بررسی اثرات روی تولید آلکالوئیدها و همچنین تأثیرآن روی بیان ژن­های درگیر در مسیر تولید ترپنوئید ایندول آلکالوئیدها در برگ پروانش پرداختند. این ژن در آخرین مرحله از مسیر تولید ایندول آلکالوئیدها منجر به تولید ویندولین می­شود (15) با توجه به یافته­های علمی صورت گرفته تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از نانوذرات بهمنظور بررسی تأثیر آن­ها بر بیان ژن­های گیاه پروانش صورت نگرفته است. ​​​​!

مسکن ملی قم مشابه با ژن ، نانو ذره اکسید روی در همه غلظت­ها بیان ژن را افزایش داد. در زمان 8 ساعت بعد از اعمال تیمار، نانواکسید روی در همه غلظت­ها باعث افزایش بیان ژن شد. در زمان 24 ساعت پس از اعمال تیمارها، غلظت­های 5/0 و 1 میلی­گرم در لیتر نانواکسید روی باعث افزایش در بیان ژن شدند ولی غلظت 75/0 میلی­گرم در لیتر باعث کاهش بیان ژن شد در بازه زمانی 48 ساعت، نانواکسید روی در همه غلظت­ها باعث افزایش در بیان ژن شد.

واردات خودرو 1401
رسم منحنی رشد و اعمال الیسیتور: برای تعیین پیک رشد سلول­ها بهمنظور اعمال الیسیتور نمونه­برداری از سلول­ها هر 3 روز یک­ بار و در بازه­های زمانی 0، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21 و 24 روز انجام گرفت و میزان وزن تر و وزن خشک سلول­ها اندازه­گیری و یادداشت شد. آن­ها به این نتیجه رسیدند که از نانوذرات نقره می­توان بهعنوان یک الیسیتور موثر برای تولید متابولیت­های ثانویه در گیاهان استفاده کرد.

خرید گیم تایم World Of Warcraft

بنابراین بسیاری از روش­ها برای بهبود تولید ایندول آلکالوئید­ها در کشت سلولی پروانش استفاده می­شود (10). مطالعه حاضر در جهت افزایش بیان ژن­های ، و نیز در راستای تحقق این اهداف است. برای تهیه سوسپانسیون سلولی، حدود 2 گرم از کالوس­ها به ارلن­های 500 میلی­لیتری دارای 100 میلی­لیتر محیط کشت منتقل شدند و در دمای 2 ± 25 درجه سانتی­گراد روی شیکر انکوباتور، با شدت 120 دور در دقیقه و در تاریکی قرار گرفتند.

پس از این که کشت­های سوسپانسیون سلولی به بیشترین میزان رشد خود رسیدند، نانوذره­های روی و کبالت در غلظت­های 5/0، 75/0 و 1 میلی­گرم در لیتر به محیط­ها اضافه شد. در 48 ساعت میزان بیان این ژن افزایش 05/1 را نسبت به شاهد نشان داد. نتایج نشان داد که میسلیوم­های قارچی مختلف تجمع انواع مختلفی از ایندول آلکالوئیدها (آجمالیسین، سرپنتین و کاتارانتین) را تحریک می­کند که 2 الی 5 برابر بیشتر از شاهد است. پیشنهاد میشود روانشناسان و متخصصان برای کاهش پیامدهای روانی این پاندمی و افزایش سازگاری افراد با شرایط موجود، مداخلات مؤثری طرحریزی و اعمال کرده و آنها را به داشتن یک سبک زندگی فعال تشویق کنند.

شرایط انجام (, ) برای ژن خانه­دار از طریق تغییر دمای اتصال، زمان هر چرخه و نیز تعداد چرخه­های واکنش بهینه شد. این گیاه بهعلت دارا بودن آلکالوئیدهای مهم نظیر وین­بلاستین و وین­کریستین که هر دو اثر آنتی­نئوپلازی (ضد تومور) دارند، در صنایع داروسازی اهمیت بسیاری دارد. یافتهها: از تحلیل دادهها، دو طبقه اصلی شامل «تغییر سبک زندگی» با دو طبقه فرعی «تغییر در فعالیتها و عادات»، «تغییر در علاقهمندیها» و طبقه اصلی دیگر اثرات روانشناختی با دو طبقه فرعی «اضطراب و ترس» و «احساس تنهایی» استخراج شده است.

مانند دو ژن دیگر نانواکسید کبالت بیان ژن را نیز کاهش داد. واکنش زنجیره­ای پلیمراز: توالی آغازگر ژن­های ، بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط (4) ساخته شدند. نتیجهگیری: بر اساس یافتههای این مطالعه، شیوع بیماری کووید-19 با تأثیر در سبک زندگی و سلامت روان، تغییر در فعالیتها، عادات، علاقهمندیها و همچنین مشکلاتی از قبیل بدخوابی، اضطراب، استرس، تنش و احساس تنهایی همراه است. واکنش با استفاده از محصول شرکت سیناکلون (تهران، ایران) و آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت.

دادهها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با بیست مشارکتکننده (دوازده زن و هشت مرد) به روش نمونهگیری هدفمند، جمعآوری و به طور همزمان تحلیل شد. برای بررسی بیان ژن از روش --استفاده شد. برای حذف آلودگی ژنومی از آنزیمΙ ساخت شرکت سینا کلون استفاده شد. سپس تمامی نمونه­ها روی ژل آگارز 5/1 درصد (/) الکتروفورز (شرکت پایا پژوهش، مشهد) شدند. مقدار 5 میکرولیتر از محصولات روی ژل، بارگذاری و الکتروفورز شد. یعنی نانو اکسید روی توانست بیان ژن را افزایش دهد اما در مورد نانواکسید کبالت باعث کاهش بیان ژن شد. ​​​!

آلکالوئیدهای وین­بلاستین و وین­کریستین در برگ­ها ساخته و ذخیره می­شوند. حروف متفاوت نشانگر تفاوت معنی­دار در آزمون دانکن است. 12. , . . . 3. . . : .

--.. . . , , (). . 13. . : , , , .

خرید گیم تایم 2 ماهه

. . . , , , , . 19. , , , . 5. , , , , . . 2009; . 2. , , , , . . 6. , , , , .

آخرین بروزرسانی در: