طول مطالعه: 4 دقیقه

اما از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرقابل تجاری بودن برخی کالاها و خدمات و مازاد تقاضای موجود داخلی، قیمت این گروه از کالاها و خدمات افزایش مییابد که این امر تورم داخلی را پدید میآورد. از طرف دیگر، بخش غیرقابل مبادله که بازدهی آن در این شرایط بسیار بالاست، سرمایهها را به سمت خود جذب میکند. در مطالعهای تحت عنوان " نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کویت: با استفاده از مدلهای " به بررسی چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به نوسانات قیمت جهانی نفت با استفاده از دادههای فصلی دوره 1984:1 تا 1998:4 پرداخته است.

قرعه کشی خودرو 9 خرداد نتیجه حاکی از آن است که این میزان افزایش در قیمت نفت خام، سطح عمومی قیمتها را در ترکیه به میزان 08/1 درصد افزایش میدهد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که شصت درصد از نوسانات سطح عمومی قیمتها ناشی از نوسانات قیمت نفت است. در این تحقیق، اثرات افزایش قیمت جهانی نفت از کانال درآمدهای حاصل از فروش نفت و کانال شاخص قیمت واردات بر شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ایران ارزیابی شده است. داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی میکند.

همان طوری که جدول (4) نشان میدهد، یک سال پس از 10، 20 و 30 درصد افزایش در قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد افزایش مییابد. نتایج تحقیق نشان میدهد که تورم کشورهای صنعتی در سال اول و دوم پس از شوک به ترتیب، به اندازه 27/0 و 4/0 درصد افزایش خواهد یافت در حالی که این مقدار در سالهای بعد رو به کاهش خواهد گذاشت. از اینرو، این تحقیق به دنبال ارزیابی اثرات افزایش قیمت جهانی نفت از کانالهای فوق بر شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ایران میباشد.  ​​.

بنابراین برای بهره برداری از نتایج تحقیق در سیاست گذاری های اقتصادی، این اثر، در قالب سه سناریوی افزایش 10، 20 و 30 درصدی قیمت جهانی نفت ارزیابی شده است. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرفکننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.

واردات خودرو 1401

مقدار این افزایش تحت سناریوهای سه گانه 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت نفت به ترتیب 3/9 ، 5/18 و 4/27 درصد برآورد شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که یک افزایش در قیمت نفت منافع رفاهی بالاتری را نسبت به افزایش قیمت نفت برای کشور امارات به ارمغان میآورد، این در حالی است که کاهش در قیمت و مقدار نفت صادراتی، منجر به کاهش رشد اقتصادی و رفاه در این کشور میشود. از یک سو، با افزایش هزینهی تولید کالا و از سوی دیگر باعث کاهش ثروت و دارایی موجود، از طریق خروج ارز از کشور واردکننده نفت میشود.

این امر منجر به افزایش حجم پول و در نتیجه نقدینگی در جامعه میشود که به نوبه خود تورم را تشدید میکند. بنابراین در نتیجه این اقدام بانک مرکزی، کسری تراز حقیقی تجاری تشدید می شود در حالی که ممکن است کسری تجاری اسمی با لحاظ درآمدهای نفتی افزایش یا کاهش یابد. افزایش قیمت نفت همچنین، تراز تجاری کشورهای واردکننده را تغییر داده و ارزش نرخ ارز را کاهش میدهد.

دیس تتلو و پیشرو
تغییرات قیمت نفت، هر دو طرف عرضه و تقاضا را در کشورهای واردکننده نفت تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به این امر، در این بخش، چگونگی تاثیرگذاری افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. افزایش قیمت نفت به عنوان هزینه تولید در جهان، قیمت کالاهای جهانی را افزایش میدهد و با توجه به این که عمدهی کشورهای صادر کننده نفت، وابستگی بالایی به کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و مصرفی دارند و از سوی دیگر به دلیل این که اقتصاد این کشورها نسبت به اقتصاد جهانی بسیار کوچک است، قادر به اثرگذاری بر قیمت جهانی کالاها نیستند.

خودرو ملی عراق اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخصهای قیمت تولید کننده و مصرف کننده در ایران را میتوان از دو کانال بررسی کرد. کار تجربی مشترکی که توسط ادارهی اطلاعات انرژی و صندوق بینالمللی پول (2004) انجام شده است، سناریوی اثر افزایش قیمت نفت از 25 دلار به 35 دلار در هر بشکه، بر روی اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات شوکهای نفتی و تغییرات سیاست کلان اقتصادی را برای امارات متحده عربی با ارایه مدل نظری در چارچوب ادبیات بیماری هلندی مورد بررسی قرار داده است.

رئال مادرید مایورکا

​.

شواهد تاریخی و مطالعات نظری ارایه شده در زمینه اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کلان کشورها از جمله کشورهای صادرکننده، موید این مطلب است که نوسانات قیمت نفت عامل مهم و موثری در ایجاد تحولات عمدهی اقتصاد جهان مانند رکود و تورم است. سوری (1390) در مقالهای به تحلیل رابطه تقاضای نفت خام و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه با استفاده داده تابلویی در دوره 2007-1980 پرداخته است. بنابراین با پدید آمدن تورم جهانی بر اثر افزایش قیمت نفت، قیمت کالاهای وارداتی به ارزش نرخ ارز وارداتی بالا میرود.

قرعه کشی ایران خودرو 5 خرداد

حال باتوجه به این که در محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده در ایران، ارزش اسمی کالاها لحاظ میشود، بنابراین با اثر پذیری توام ارزش نرخ ارز اسمی و قیمت جهانی کالاهای وارداتی به شکل عکس، قیمت کالاهای وارداتی به ارزش داخلی میتواند افزایش، کاهش یا ثابت بماند. در نتیجهی افزایش تقاضا و کشش قیمتی پائین عرضه و عدم توانایی در پاسخگویی به افزایش تقاضا، قیمت کالاها و خدمات داخلی افزایش مییابد.

آخرین بروزرسانی در: