طول مطالعه: 4 دقیقه

چنانکه در مادة 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اختیارات قانونی کشف جرم به دادسرا به ریاست دادستان داده شده و ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان اقدامات مربوط به کشف جرم را انجام میدهند. با این وصف، میتوان مدّعی بود که تأسیس نهاد دادستان از جهت اینکه میتواند با تعقیب متهمان، بازدارندگی عمومی و خصوصی را تضمین کند، مطلوب است. منع محاکمة مجدّد از منع مجازات مجدّد متفاوت است. این دیدگاه در قالب منع محاکمة مجدّد قرار میگیرد.

ایرپاد پرو 2021 همان گونه که بیان شد، مدیریّت این ساختار بر عهدة رئیس حوزة قضایی است و وظایف قضات اجرای احکام کیفری در قالب مقرّرات قانونی مشخّص میشوند و لازم است رابطة رئیس و مرئوسی بین قضات اجرای احکام و رئیس حوزة قضایی وجود نداشته باشد. این فرایند باید به گونهای عمل کند که حقوق و آزادیهای متهم، بزهدیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شدهاند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض میکنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادیهای شهروندی نقض میشوند.

رئال مادرید و نقش دادستان در دیوان کیفری بینالمللی با الگوی تفتیشی همخانواده است که در آن ادارة دادستانی به عنوان یک مرجع بیطرف و مستقل برای احراز واقعیّت تلقی میشود و موظّف است به صورت برابر هر دو نوع ادلة اثباتی محکومیّت و برائت متهم را گردآوری کند. طبیعی است بر حسب نظامهای اجباری یا مقتضی بودن تعقیب کیفری، دادستان سیاستهای تعقیب دعوای عمومی را اجراء میکند. از همین رو، به دلیل اینکه در فرایند عدالت کیفری طرف دعوای عمومی است و جایگاه قضایی مستلزم بیطرف بودن آن است، دادستان نمیتواند جایگاه قضایی داشته باشد.

بزهدیده، متهم و دادستان به طرفیّت از جامعه، سه سهامدار فرایند رسیدگی کیفری هستند. در مقابل، این امر میتواند مشکل دیگری را ایجاد کند، به گونهای که امکان دارد متعاقب وقوع یک جرم برخی افراد که در واقع بیگناه هستند به عنوان متهم وارد فرایند عدالت کیفری شوند و در این مدّت از حقوق و آزادیهای شهروندی محروم شوند. قاضی هُلمس در مخالفت با این رأی بیان داشت مسیر رسیدگی شامل تجدیدنظرخواهی به عنوان بخشی از رسیدگی قضایی ادامهدار تلقی میشود.

در پروندة گرین علیه ایالات متحده (1957) متهم در مرحلۀ تجدیدنظر به قتل عمد درجة یک محکوم شد و در مقایسه با محکومیّت در رسیدگی بدوی که به قتل عمدی درجة دو محکوم شده بود، شدیدتر تلقی میشد. خشونت خانگی علیه بانوان از جمله مواردی است که نرخ گزارش بزهدیدگی در آن پایین است. این اصل ایجاب میکند دادستان پروندة ارجاعشده به وی یا درخواست دولت عضو را به دولتی تسلیم کند که جنایت بینالمللی در قلمرو آن واقع شده است.

با توجّه به اینکه جامعه در کنار متهم و بزهدیده، یکی از سهامداران عدالت کیفری است، اختیارات دادستان در مقام دفاع از حقوق جامعه نباید از میزان ضروری بیشتر باشد؛ زیرا تفویض اختیارات بیش از حد به دادستان به نقض حقوق سایر اصحاب دعوا منجر میشود. در این مقاله برخلاف مادة یک آیین دادرسی کیفری 1392 از عبارت «تعقیب جرم» استفاده شده است؛ زیرا در عدالت کیفری جرم موضوعیّت دارد و همیشه جرم مورد تعقیب قرار میگیرد و متهم نیز بهواسطة ارتکاب جرم مورد تعقیب قرار میگیرد.

جرم واقعهای است که میتواند بر حسب مورد حقوق شخصی معیّن یا جامعه را نقض کند. جایگزین شدن عنوان مذکور از جهت کاهش بار برچسب زنی نیز مفید است، چراکه در عنوان «تعقیب جرم» برچسب کیفری بر رفتار بزهکارانه بار میشود، ولی در عنوان «تعقیب متهم» برچسب کیفری بر متهم و افرادی که مورد تعقیب قرار گرفتهاند، الصاق میشود. این موضوع باعث شده است که برخی نظامهای حقوقی این مسئله را از شمار جرایم قابل گذشت خارج کرده و آن را به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی-عمومی تلقی کنند و اختیارات افتراقی را در کشف و تعقیب این مسئلۀ اجتماعی در مقرّرات حقوق شکلی به رسمیّت بشناسند (برای آگاهی بیشتر بنگرید به: سجادی، لیلا؛ افراسیابی، علی، (۱۳۹۳).

آیا بر اساس مادة 17 اساسنامة رم (صلاحیّت تکمیلی) پرونده در دیوان کیفری بینالمللی قابل طرح است یا خیر؟ آیا میتوان تحقیقات کیفری را در گسترۀ اختیارات این مقام قرار داد؟ از این رو، ضروری است اختیارات تحقیقات کیفری و نظارت بر تحقیقات کیفری و مقامات تحقیق از دادستان سلب و به نهاد بیطرف بازپرس محوّل شود و بازپرسی از ساختار دادسرا خارج و به ساختار دادگاه وارد شود. در این صورت دادستان مکلّف است تحقیقات یا تعقیب را انجام دهد.&;​.

خرید گیم تایم Tbc در این کشور تعقیب جرایم مهم با دادستان است و پلیس مکلّف است پس از کشف جرم پرونده را به ادارة تعقیب عمومی ارسال کند. پس از شناخت جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری، در ادامه به اختیارات دادستان در این فرایند پرداخته میشود. یا باید دادگاه را از این موضوع آگاه کند و کلیة اقدامات لازم را برای تضمین حضور این افراد نزد دادگاه انجام دهد». باید مجوز انجام تحقیقات را صادر کند.

نتایج قرعه کشی خودرو
در این مرحله تفکیک واضح بین دو اختیار انجام تحقیقات و نظارت بر تحقیقات وجود دارد و این تفکیک اختیارات متضمن حقوق و آزادیهای شهروندی است؛ زیرا این تفکیک موجب میشود که صدور مجوز دستگیری-بازرسی منوط به ارائة دلایل کافی باشد. در خصوص حمایت از آزادی متهم و ضرورت اخذ موافقت دادستان، به نظر میرسد مشکلی وجود ندارد؛ زیرا متهم عضوی از جامعه است و هنوز جرم وی اثبات نشده و حمایت از حقوق و آزادیهای وی نیز در گسترۀ وظایف دادستان قرار دارد.

آخرین بروزرسانی در: